stiltehuis pyreneeën
 eenvoud en natuur, bezinning en stilteretraites

Nuttige links over morele ontwikkeling, kritisch denken en meditatie

Morele ontwikkeling, karakterontwikkeling is relationele ontwikkeling, = je doen en laten in samenwerking, vriendschap en liefde. Kritisch denken gaat over de samenleving die je zo, door je doen en laten, mee in stand houdt of verandert. Meditatie, mediteren, is het laten uitklaren daarvan. Samen zijn dat de 3, elkaar wederzijds bevruchtende, aspecten van spiritualiteit. Samen vergemakkelijken ze het Wakker te worden je roeping te ontdekken, een zinvol boeiend gelukkig leven. Een leven waarin je voortdurend je lichaamsbesef integreert met waar je van houdt en goed in bent, wat je omgeving vriendelijker en rechtvaardiger maakt en waar jij en je paar of gezin decent kunnen van leven.

 

Morele ontwikkeling

Kritisch denken

Meditatie

Wat je verder in en rond het Stiltehuis kan ontdekken

 

Morele ontwikkeling is relationele ontwikkeling en die begint met de "guldenregel".Morele ontwikkeling

Morele ontwikkeling begint bij relationele ontwikkeling. Die gaat over de geest van je doen en laten. Over je ontwikkeling weg van je 'egocentrisch utilitarisme' ook wel 'egocentrisch materialisme' genoemd.

Onthechting  = weg van je gehechtheid aan je bezittingen en geld. Omdat je zolang je je door de zorg voor je bezittingen laat leiden, je als je voor de keuze staat die belangrijker vindt dan vriendschap en liefde.  Waardoor je je samenwerkingen, vriendschappen en liefdes beoordeelt alsof ze niet de omgang met elkaar zijn, die je door de jaren zelf mee gevormd hebt, maar iets wat voor jou nuttig moet zijn. Een al dan niet nuttige 'relatie', in quasi economische zin, waarin de ander voor jouw bezittingen, welzijn, plezier en voordelen moet zorgen. Collega's, vriend(inn)en, je lief, man of vrouw, kinderen, ouders,..., moeten nuttig voor je zijn, en blijven, of je haakt af omdat ze daaraan niet (meer) voldoen.
Spiritualiteit is daar het tegendeel van. Die begint met de 'gulden regel': de ander nooit aandoen wat je niet zou willen dat je zelf overkwam, ermee omgaan zoals je zou willen dat er met je wordt omgegaan. Die gulden regel maakt je bewuster en sterker, liefdevoller. Je ontwikkelt je vaardigheid, zorg en verantwoordelijkheid voor het rechtvaardiger en meer verbonden maken van je samenwerkingen, vriendschappen en liefdes. Daardoor schep je een sfeer, een geest, van menselijkheid. Je glijdt zo, naarmate die 'gulden regel' voor jou een gewoonte wordt, als vanzelf in een duurzaam zinvol, gelukkig leven.
Dat ontwikkelen van die kracht, je betrouwbaarheid, uit zich natuurlijk ook lichamelijk: warme zorg ontspant je buik, rechtvaardigheid richt je wervelzuil op. Rechter adem je dieper, word je geruster, meer ontspannen. Je slaapt beter en dieper, droomt bewuster, ... .

In 2009 heeft Karen Armstrong, auteur van bestsellers over de grote godsdiensten, op verschillende locaties in de wereld het project 'Compassie' gelanceerd. De krachtlijnen staan te lezen in haar boek Compassie (2011), waarin ze onder meer stelt dat alle grote religieuze, ethische en spirituele tradities, ondanks oppervlakteverschillen, fundamenteel door eenzelfde principe worden bewogen: compassie. Ze herkent hierin de zogenaamde gulden regel, waarvan je in de Schrift een negatieve en een positieve formulering vindt. De negatieve staat in het boek Tobit: 'Wat gij niet wilt dat men u aandoet, doe dat ook een ander niet aan.' (Tob 4,15) In de Bergrede horen we uit de mond van Jezus de positieve verwoording: 'Behandel de mensen in alles zoals ge wilt dat ze u behandelen.' (Mt 7,12) We zouden de gulden regel 'de minimale afbakening van mededogen' kunnen noemen.

Als een stel naar de relatietherapeut gaat, lijkt dat voor veel mensen het begin van het einde. Een nette manier om te zeggen: ik heb er geen zin meer in, we nemen afscheid. Of een manier om te proberen die ander te laten doen wat jij wilt. Relatietherapie is bijna berucht om zijn falende karakter. Maar volgens de Canadese relatietherapeut en klinisch psycholoog Sue Johnson is die tijd voorbij, dankzij nieuwe inzichten die zij en haar collega’s ontwikkelden. "We hebben" schrijft ze, "in relatietherapie alles uitgeprobeerd, behalve het versterken van de emotionele band". Onlangs vroeg iemand haar: "Dus u denkt dat het een goed idee is, dat mensen afhankelijk zijn van elkaar?". Haar antwoord: "Relatietherapie heeft lang de nadruk gelegd op het feit dat mensen te behoeftig waren, dat ze zelfstandiger moest worden, grenzen moesten stellen en zich rationeler moesten gedragen. Als je meent dat liefde een giftige mix is van seks en emoties die niemand kan begrijpen, dat liefde komt en gaat, dat het willekeurig is, etc., dan kom je niet verder dan een rationele aanpak met als beste uitkomst dat een stel vriendschappelijk eindigt. Het punt is: dat is niet wat mensen willen van relaties.’’

Sue johnson heeft ook een boek over hoe ze tot die 'haha-ervaring' kwam, geschreven. Dat bestaat in 2 versies: een voor alle mensen die van hun relatie duurzame liefde willen maken en een waarin ze, voor dat soort mensen met een joods-christelijke achtergrond, ook naar bijbelteksten verwijst.

Kohblergs theorie over morele ontwikkeling is een van de belangrijkste en meest invloedrijke modellen om de ontwikkeling van onze moraliteit als mensen te verklaren. Gedurende ons leven hebben we allemaal onze eigen moraliteit ontwikkeld, die niet kan worden overgedragen op anderen. Onze waarden maken niet alleen een onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ in de abstracte wereld, maar beïnvloeden ook ons gedrag, onze percepties en onze gedachten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze soms zozeer tot gewoontes geworden zijn, dat ze ook onze emoties beïnvloeden.

In zijn boek Over our heads beschrijft Robert Kegan de link tussen het kunnen oplossen van existentiële problemen en wat de samenleving van ons verwacht voor de levensfase waarin we ons bevinden, onze relationele ontwikkeling en een zinvol en gelukkig leven. Hij doet dit vanuit het perspectief van hoe we zin geven aan wat ons overkomt. Dit confronteert ons met de ontoereikendheid van onze tot nu toe ontwikkelde relationele vaardigheden en attitudes. Ze zijn wel noodzakelijk om wat nu nodig wordt, te kunnen ontwikkelen maar ze volstaan niet meer. Die uitdaging begint al in onze vroege kindertijd. Als thuis alles goed gaat, evolueert onze ontwikkeling via een reeks rustiger periodes waarin we kunnen uitzoeken hoe we de nieuwe soorten problemen, waarmee ons leven ons confronteert, kunnen oplossen. Hier een youtube video waarin Robert Kegan je dat zelf uitlegt.

Kinderen van verschillende leeftijd in deze samenleving opvoeden tot eerlijke, vriendelijke, behulpzame kinderen en verantwoordelijke jongvolwassenen? Het kan enkel door je voorbeeld. Maar je kan dat niet als ouders alleen. Jeugdbewegingen als scouting, en in Vlaanderen ook Chiro, zijn daarbij een welkome steun net als KSA en natuurlijk ook KLJ.

Why character matters? The Greek philosopher Heraclitus said it simply: "Character is destiny." Character shapes the destiny of an individual person. It shapes the destiny of a whole society. "Within the character of the citizen," Cicero said, "lies the welfare of the nation."Transmitting values, in the words of the essayist Lance Morrow, is the work of civilization. A glance at history reminds us that civilizations do not flourish forever. They rise, and they fall. They fall when the moral core deteriorates – when a society fails to pass on its core virtues, its strengths of character, to the next generation. The historian Arnold Toynbee observed: "Out of 21 notable civilizations, 19 perished not by conquest from without but by moral decay from within."

Als kinderen je een zorg zijn – Thomas Lickona is de (enkel nog tweedehands te vinden) Nederlandse uitgave van zijn standaardwerk 'Raising Good Children, from birth to the teenage years'. Het gaat erin over de klassieke morele ontwikkeling van je kinderen van peuter tot jongvolwassene. Van hoe je ze daarbij kan helpen zelfstandig en verantwoordelijk worden en leren wat goed en kwaad is. Via de regels thuis en hoe we die aanleren, leiden we onze kinderen immers in tot omgang met wat in samenleving en maatschappij geldt. Zo leer je je kinderen met regels, gebruiken, gewoonten en trends omgaan, hoe ze op hun waarden toetsen, besef krijgen van eerlijk en oneerlijk, van recht en onrecht. Het boek is boeiend geschreven met tal van uit het leven gegrepen situaties.

 

Kritisch denken vereist morele ontwikkeling en meditaitie zo vind je een zinvol en gelukkig leven.Kritisch denken

Van zodra we volwassen worden, staat onze morele ontwikkeling, weg van het door de consumptiesamenleving gepropageerde egocentrisch utilitarisme, voor een niet te onderschatten uitdaging: hoe zowel zelfstandig als verbonden met anderen onze roeping realiseren? Dat vraagt zelfstandig kritisch kunnen denken. Terwijl onderwijs en traditionele media evolueren van leren autonoom kritisch denken naar aanleren wat je hoort te denken en te doen.

Sinds het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteit en Groei Pact kunnen de verkozen parlementen van de landen van de Europese Unie - met uitzondering van Denemarken -  niet meer vrij het beleid dat hun inwoners nodig hebben, bepalen. Ook hun  grondwet is ondergeschikt gemaakt aan de Europese Verdragen. In sommige landen heeft de ongelijkheid daardoor niveaus bereikt die sinds die grote depressie van 1929 niet meer zijn voorgekomen. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Pakt onze overheid de crisis wel goed aan? (in het Engels:) Hoe sociaal-economisch beleid wèl in het algemeen belang zou kunnen.  Natuurlijk is er ook (in Nederlandse vertaling) de bachelor niveau cursus van Stephanie Kelton: De Mythe van de Staatsschuld.

Waarom de sancties die tegen Rusland bedoeld waren vooral ons treffen. Het ligt er vooral aan dat de Europese Unie niet alleen voor gas en olie van landen buiten de G7 afhankelijk is. We zijn ook afhankelijk voor zowat alle zeldzame grondstoffen nodig in IT, voor elektrische voertuigen, in landbouw en industrie. 's Werelds belangrijkste producenten daarvan zijn bondgenoten van Rusland en China. Dit leesbaar artikel in het Engels, van Nicholas Mulder op de website van het internationaal monetair fonds, legt uit waarom sancties boomerangen.
En in zijn blog legt docent wereldeconomie Adam Tooze uit hoe makkelijk Rusland die sancties kon omzeilen.

Terug naar de Eenvoud, over dementie. Om met je man of vrouw en adolescenten samen te bekijken. Als je een ouder, grootouder of ander familielid of vriend met dementie hebt of in de bejaardenzorg werkt. Met zijn programma 'Terug naar de Eenvoud' gaf Raf De Bruyn live-optredens in woonzorgcentra die liefdevolle zorg belangrijker vinden dan kosten/efficiëntie. De teksten van de liedjes in het optreden zijn echt geniaal en herkenbaar.

Dieper gravende grondige tekst over Palliatieve zorg en euthanasie: vijanden, buren of vrienden? Wanneer tegenwoordig het levenseinde of palliatieve zorg ter sprake komt, dan valt onherroepelijk ook het woord ‘euthanasie’. Hoe verhouden palliatieve zorg en euthanasie zich tot elkaar? Voor een zindelijke discussie is het nodig de begrippen eerst te definiëren, ook al schieten definities in de praktijk doorgaans tekort.

De mythe van de ongevaarlijke wolf: These are the 7 stages leading to an attack on people by wolves :
1) Within the packs territory prey is becoming scarce not only due to increased predation on naïve prey animals, but also by the prey evacuating home ranges en mass, leading to a virtual absence of prey. 2) Wolves in search of food began to approach human habitations – at night!  3) The wolves appear in daylight and at some distance observe people doing
their daily chores. 4) Small bodied livestock and pets are attacked close to buildings even during the day. 5) The wolves explore large livestock, leading to docked tails, slit ears and hocks. 6) Wolves turn their attention to people and approach such closely, initially merely examining them closely for several minutes on end. This is a switch from establishing territory to targeting people as prey. 7) Wolves attack people. Zie ook: Facts versus fiction en List of wolves attacks on people

Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie. Zo ingetogen en bedachtzaam als haar manier van spreken is, zo fel is de toon van haar nieuwe boek ‘Dames voor Darwin’. Hierin maakt Griet Vandermassen (Universiteit Gent) gehakt van wat zij het feministische gelijkheidsdenken noemt. Mannen en vrouwen zijn biologisch gezien verschillend, zo toont ze aan, fysiek, maar ook wat betreft gedrag en psychologie. “Vrouwen zijn gemiddeld bijvoorbeeld zorgzamer en invoelender, terwijl mannen weer vaker competitiever en daadkrachtiger zijn.” Het is beter om dat te erkennen, is haar boodschap. Daar zijn vrouwen meer bij geholpen dan te doen alsof die verschillen er niet zijn. Er is met haar ook een gesprek online over verwarring rondom genderidentiteit versus biologisch geslacht.

Een ‘niet-uitgelokte oorlog’? Een poging tot een geopolitieke beschouwing met nadruk op Rusland en het Westen. Zo noemt Luitenant Kolonel B.D. Harry van den Horst van de Nederlandse Officieren Vereniging zijn analyse van de oorzaken van de NATO tegen Rusland in Oekraine.  In de berichtgeving in het Westen wordt de oorlog in Oekraïne meestal voorgesteld als een militaire aangelegenheid die min of meer onverwacht uit de lucht is komen vallen. De oplossing voor het conflict wordt dan ook gezocht in de militaire hoek: meer tanks, zwaar geschut, pantservoertuigen, gevechtsvliegtuigen. Er wordt echter voorbijgegaan aan het eeuwenoude geopolitieke probleem, waarbij een militaire aanpak niet garant staat voor een oplossing, integendeel. Eigenlijk is die niet meer dan bestrijding van een symptoom van een veel groter en langer bestaand mondiaal probleem dat niet vanzelf zal overgaan. Ook niet als deze oorlog achter de rug is, dus we zullen het echt fundamenteel moeten oplossen om herhaling te voorkomen.

Meer dan 75 jaar gewapende strijd: enkele sleutelmomenten van het Palestijns-Israëlische conflict. De geweldsuitbarsting van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas heeft Israël en de rest van de wereld verrast, maar komt zeker niet uit het niets. Wat nu aan de gang is, is een nieuwe episode in het Palestijns-Israëlische conflict dat al meer dan 75 jaar duurt. VRTnieuws schetst de grote lijnen aan de hand van enkele sleutelmomenten.

Klassenjustitie, de selectieve werking van het gerecht, begint al bij de wetgeving. Die is gestemd door parlementen waar weinig arbeiders terug te vinden zijn en vloeit dus voort uit de maatschappelijke machtsverhoudingen. Haal je een muffin uit de vuilnisbak van een supermarkt, dan riskeer je zes maanden cel. Maar fraudeer je voor miljoenen euro’s, dan maakt de afkoopwet het mogelijk om vervolging en veroordeling te ontlopen. Voor witteboordencriminaliteit geen publiek proces, geen strafblad, maar een regeling onder tafel.
"Een rijke cliënt kun je veel beter verdedigen. Je kunt expertises vragen, en tegenexpertises. Je kunt psychiaters aanstellen, deskundigen inschakelen om de deskundigen van justitie te beoordelen. Je hebt veel meer mogelijkheden als advocaat van een vermogende cliënt." bevestigt Johan Platteau, advocaat van een van de Reuzegommers betrokken bij de dood van hun medestudent.

The big idea: Why the laws of physics will never explain the universe. We should think of the cosmos as more like an animal than a machine. It is hard to come to terms with the sheer scale of space: hundreds of billions of stars in our galaxy and, at a minimum, trillions of galaxies in the universe. But to a cosmologist there is something even more intriguing than the boggling numbers themselves, which is the question of how all these stars and galaxies were created over a period of 13.8 billion years. It’s the ultimate prehistoric adventure. Life cannot evolve without a planet, planets do not form without stars, stars must be cradled within galaxies, and galaxies would not exist without a richly structured universe to support them. Our origins are written in the sky, and we are just learning how to read them.


stilte meditatie is lichamelijk bewust worden, bewust ervarenMeditatie

Mediteren, tijd maken voor de ervaring van je leven door het lichaam dat je bent. Bewust blijven van hoe je lijf, het leven dat je het aandoen, ervaart. Je lijf je leven laten decanteren en toelaten je eutonie te herstellen. En, als dat niet zomaar kan, de zin van je gewaarworden laten uitklaren. Om zo eerst die problemen op te lossen waarmee je mentaliteit je lichamelijk ervaren gelukkiger worden, in de weg staat.

Wil je het gemakkelijker hebben om te mediteren? Daar kan Rolfing je bij helpen. Rolfing herstelt het evenwicht van de myofasciale structuur van je lichaam. Door het herstel van dat evenwicht, functioneert je lichaam optimaal: je ademt dieper en vollediger, je wervelkolom strekt zich, je loopt rechter en zit, staat en loopt meer vanuit je zwaartepunt. Rolfing verlicht chronische structurele pijn, bevrijdt je van oude houding- en bewegingpatronen, herstelt traumatische ervaringen, je conditie verbetert. Last but not least brengt het ook oudere lichamen opnieuw in evenwicht. Een rolfer vind je via find-rolfer. Structural Integration is een vergelijkbare methode, die beoefenaars vind je via practitioners

In het Verre Oosten maakt meditatie deel uit van een spiritueel pad. Mediteren wordt er traditioneel gedaan in combinatie met het leren van een krijgskunst. Sommige krijgskunsten hebben dat spirituele aspect behouden. Dit is onder meer het geval bij aikido. Aikido gaat veel verder dan het ontwikkelen van je lichaamsbesef en sensomotorische coördinatie door training en het ontwikkelen van rustige waakzaamheid en reflexen. Ueshiba Morihei, de grondlegger, ontwierp zijn technieken naar analogie met de bewegingen van de natuur, in het bijzonder door het observeren van water en wind. aikido-de-weg-naar-harmonie.html

Verlangen naar rust botst op de smartphone: lees hier de resultaten van het eerste onderzoek naar stilte. Zeven op de tien deelnemers vonden stilte en rust levensbelangrijk. Ze zoeken en vinden die vooral in de natuur, maar ze blijven worstelen met de smartphone die de rust verdrijft door constante prikkels. Bijna de helft is een kwartier na het ontwaken al online. Dat blijkt uit een eerste grootschalige onderzoek naar stilte-ervaringen. De enquête "Stilte in Vlaanderen" werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville in opdracht van de culturele vzw Tamara Trust.

Waar en hoe vind je rust? Tips van "stiltemakers" op de Dag van de Stilte. De laatste zondag van oktober wordt in Nederland en Vlaanderen de Dag van de Stilte gevierd. VRT NWS zocht vier "stiltemakers" op en vroeg hen naar tips om meer stilte in te bouwen in het dagelijks leven. Overheidsmanager Martin Ruebens gaf zijn eigen kantoor op en maakte er een stille ruimte van, steenkapper Hans Juchtmans legde een Stiltetuin aan, onlineredactrice Amalia Jaïdi zoekt en vindt manieren om zich te concentreren, stiltecoach Cathy Camertijn brengt inzichten mee van een intense stiltereis.

Tot bezinning komen? Zo creëer je thuis de juiste sfeer! 7 tips. Tijd voor bezinning nemen, is goed. Gewoon even stilstaan, afstand nemen van je dagelijkse routine en tot rust komen. Om jezelf weer helemaal op te laden, nieuwe inspiratie op te doen, vragen en problemen die spelen aan te pakken, weer te leren genieten en je gelukkig voelen. Daarvoor kun je in retraite gaan, maar er zijn ook manieren om thuis de juiste ambiance te creëren om je te bezinnen.

In een tijd waarin eenzaamheid hoogtij viert, waarin je je omringd vervreemder kan voelen dan alleen, komt de Oude Wijze ons een vergeten kunst leren. De kunst om je vrijwillig terug te trekken in alleen zijn en niets doen om je leven te laten uitklaren. En pas terug in de wereld te gaan als de tijd daarvoor gekomen is. Wie zijn innerlijkheid verwaarloost, hangt voor zijn of haar eigenwaarde af van anderen. Er komt echter een moment waarop je lichaam je dwingt naar binnen te keren. De slechte afstemming tussen je uiterlijke wereld en je innerlijke wereld is vaak oorzaak van een midlifecrisis of burnout. The Psychology of The Wise Old Man.

 

stiltehuis ontmoetingsplek voor stiltezoekers in de PyreneeënWat je verder in en rond het Stiltehuis kan ontdekken

Startpagina

Wandelen kan je hier naar hartelust

14-daagse stilte-retraites

Lichaamsbesef, contemplatie, meditatie

Avontuurlijk alternatief voor een pelgrimstocht

Wat foto's over het stiltehuis en de omgeving

Wie zijn wij? contact?

 

Het 1&e eeuwse kerkje van Arquizat, Hoge Ariège.   nakend onweer boven stiltehuis   in de bergen kamperen